Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina 04 - Západní ČechyZpráva o činnosti RS 4 ČNDT

za rok 2013

Členská základna

RS 4 měla na počátku roku 2013 jednoho kolektivního a 42 individuálních členů. Tento stav platí i ke konci roku 2013, ke změnám v členské základně nedošlo. V roce 2013 byly členům ČNDT předány nové členské průkazy platné 3 roky.

Členské příspěvky

Na počátku roku jsou rozesílány faktury s datem splatnosti 31.3. Všechny byly uhrazeny. Připomínám, že je nutné, aby členové regionální skupiny informovali předsedu RS o každé změně údajů důležitých pro správné vystavení faktury jako je název a adresa společnosti, IČO, DIČ.

Činnost výboru

Členové výboru v uvedeném období komunikovali pouze prostřednictvím e-mailů a telefonátů. Schůzí celostátního výboru ČNDT se vždy zúčastnil někdo z výboru regionální skupiny informace ze schůzí a další materiály z vedení ČNDT jsou členům RS zasílány elektronickou poštou.

Společné akce

V průběhu roku 2013 se nepodařilo zorganizovat jinou společnou akci, kromě této schůze.

Další aktivity

Členové RS připravili a přednesli odborný příspěvek na konferencích „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ a „Defektoskopie 2013“

Hospodařením naší RS se zabývá zpráva revizní komise.

Z. Skála

28.11.2013