Zápis z jednání Výboru ČNDT č.4/2002 (zkrácená verze)

konaného 29.8.2002 v Hradci Králové

 

Omluveni:             Převorovský, Veselá, Svoboda, Vodrážková, Regazzo

Bez omluvy:             Havránek, Peterka, Sekerášová

1)      Prezident ČNDT poděkoval představitelům firmy FOMA Bohemia spol.s r.o. za poskytnutí prostor pro jednání výboru a za umožnění exkurze do výrobních prostor firmy.

2)      Kontrola plnění minulých usnesení:

a)     Dr.Havránek - zápis z jednání OPV – nesplněno

b)     oslovení sponzorů Defektoskopie 2002 – ze skupin velmi slabé. V současné době jsou čtyři sponzoři – Agfa, Foma Bohemia spol.s r.o., PAPco s.r.o. a Testima Praha s.r.o.

c)     dodání podkladů pro databázi členů. V některých skupinách je úkol plněn velmi liknavě. Zcela nesplnily RS a OS 3, 5, 7, 9, 10, 14. Předsedové skupin byli důrazně vyzváni k předání podkladů pro jednotnou databázi s daty zaplacení členských příspěvků. Pořadatelé Defektoskopie 2002 nemají k dispozici žádný jiný podklad pro ověření zaplacení členských poplatků, které je podmínkou poskytnutí slevy na vložném.

d)     články do časopisů Strojárstvo a Technik jsou buď předány do redakcí nebo připraveny k úpravám dle požadavků vydavatelů.

e)     Technická normalizační komise – Ing.Martinek předal seznam uvažovaných členů, kteří jsou ochotni a schopni pracovat v jednotlivých oblastech.

3)      ECNDT v Barceloně – krátké shrnutí naší účasti bylo prezentováno v časopise NDT WB. Účast ČNDT byla hodnocena velmi pozitivně a byla přínosem pro zvýšení mezinárodní vážnosti ČNDT.

4)      ICNDT recommended guidelines – úkolem předsedů skupin bylo předat prezidentovi případné námitky v obsahu tohoto materiálu. V termínu nikdo neposlal připomínky.

5)      Volby nového výboru EFNDT (Paříž 25.10.2002). ČNDT má možnost navrhnout kandidáty na prezidenta, vice-prezidenta a člena board of directors. Hlasováním byly schváleni tito kandidáti: kandidát na prezidenta – Dr.Rainer LINK – DGZfP – jednohlasně, kandidát na vice-prezidenta – Ing.Gerhard AUFRICHT – OGfZP – většinou hlasů, kandidát do BoD – Ing.Zdeněk PŘEVOROVSKÝ – jednohlasně. Prezident společnosti tuto kandidátku neprodleně předá prezidentovi EFNDT.

6)      Informace o Defektoskopii 2002 – předsedové skupin byli informováni o současném stavu příprav. Firemní prezentace a výstava budou uspořádány v jednom prostoru. Do prostor výstavy bude vstupenka, jejíž cena bude upřesněna organizačním výborem.

7)      Součástí Defektoskopie bude volební sjezd. Všichni předsedové skupin předají prezidentovi společnosti soupis kandidátů do prezidia. Kandidáti budou prezentováni v NDT WB č.3 a na webové prezentaci ČNDT. Kandidátka bude uzavřena ke dni uzávěrky NDT WB č.3/2002. Předsedové vysvětlí důvody tohoto rozhodnutí na členských schůzích.                    Hlasováno:    schváleno jednohlasně

Podobně se bude postupovat i s návrhy na úpravy stanov společnosti. Tyto návrhy budou v elektronické podobě předávány prezidentovi společnosti, který zajistí jejich prezentaci na webové stránce. Na sjezdu budou diskutovány pouze návrhy představené tímto způsobem.

Hlasováno:    schváleno jednohlasně

8)      Konference EWGAE – přípravě bylo věnováno jednání prezidia dne  7. srpna 2002. Prezidium vyslovilo nespokojenost se stavem přípravy – zápis byl předán všem předsedům skupin. V současné době se situace výrazně zlepšila.

9)      Rozhodnutí o místu konání Defektoskopie 2003 – původně byly předloženy tři návrhy: Praha, Brno, Ostrava.  

a)     Konání konference v Kongresovém centru v Praze by bylo značně finančně náročné – základní cena za nezbytné prostory přesahuje 300.000,- Kč.

b)     Organizátoři z Brna stáhli svoji nabídku ve prospěch konání konference v Ostravě

c)     Prostory v Ostravě byly prezidentem společnosti při osobní návštěvě shledány jako vyhovující. Také cenová relace je přijatelná.

Hlasování: výbor rozhodl o konání konference Defektoskopie 2003 v Ostravě v Domě kultury NH Ostrava – Jih, s.r.o. – jednohlasně.

10)  Oznámení o konání Valné hromady APC dne 30.9.2002 v Praze. Dne 3.9.2002 se uskuteční zasedání představenstva, dozorčí a certifikační rady – vedení ČNDT rozhodlo, že dočasným zástupcem ČNDT v Certifikační radě bude pan Jiří Janoušek – člen kontrolní komise ČNDT. Stálý člen bude zvolen po obdržení stanovisek od dalších kandidátů.         Hlasování:  schváleno většinou hlasů (1 se zdržel)

11)  Různé:            

-                 ekonomické záležitosti – informace o stavu účtu, výběry členských příspěvků (některé skupiny dosud nezahájily výběr členských příspěvků za rok 2002!),

-                 byly uzavřeny platby ze školicích středisek za rok 2001 a vypovězeny smlouvy. V současné době dluží prostředky firmy ATG Praha a QC Plzeň.

-                 ČNDT byla požádána prostřednictvím UJB Praha o přijetí stážistky MAAE z Uzbekistanu na krátkodobou stáž (2 týdny).

-                 prezident informoval o podpisu smlouvy o spolupráci při pořádání veletrhu MACH 2003. ČNDT bude jedním z odborných garantů. Předpokládá se stejná možnost prezentace firemních členů jako v roce 2002.

-                 NDT in Progress 2003 – byla rozdána informace o workshopu NDT in Progress

-                 polská Defektoskopie  22.-24.10.2002 ve Szczyrku. Prezident společnosti dostal pozvánku pro dva delegáty ČNDT. Ve stejném období se koná volební zasedání EFNDT. Z tohoto důvodu bude delegátem vice-prezident společnosti Ing.Převorovský. Druhým delegátem byl zvolen pan Solnař.

-                 zprávy ze skupin: většina skupin chystá schůze skupin – v řadě případů volební.

-                 rozhodnutí o konání příští schůze výboru ČNDT. Vzhledem k tomu, že v původně předpokládaném termínu (24.října 2002) se koná polská konference a zasedá EFNDT, byl  navržen termín 26.září 2002 v Praze. Zde budou upřesněny návrhy na členy nového prezidia ČNDT, podána zpráva o přípravě Defektoskopie 2002 a výsledcích konference EWGAE 2002 apod.

Zapsal: Pavel Mazal

Dne 9.9.2002