Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 5/2002 (zkrácená verze)

konaného 28.9.2002 v Praze

 

Omluveni: Ing.Regazzo      Bez omluvy: nikdo

1)      Kontrola plnění minulých usnesení:

a)      oslovení sponzorů Defektoskopie 2002 – ze skupin velmi slabé.

b)      podávání návrhů na změnu stanov ČNDT – předsedové musí co nejdříve informovat členy skupin o způsobu podávání návrhů a termínu (do 31.10.2002).

c)      oslovení dalších kandidátů na funkci stálého zástupce ČNDT v APC - Certifikační radě.

d)      poskytnutí pomoci při organizaci pobytu stážistky MAAE paní Azizové

e)      podzimní schůze RS a OS – již proběhly v některých skupinách. Pokud ještě neproběhly, je nutno tak učinit do Defektoskopie. Všichni předsedové by měli vyzvat členy svých skupin k aktivní účasti na konferenci (odborné příspěvky apod.) a na sjezdu ČNDT.

f)        členství ve správní radě APC - členové výboru byli upozorněni na vhodnost pokračování účasti ČNDT ve správní rady.

2)      Předání seznamů kandidátů do nového prezidia ČNDT – předsedové RS a OS, kteří seznam neodevzdali musí tak učinit do 30.9.2002.

3)      APC – diskuze vedla k závěru, že stanovy APC jsou nedokonalé a tím je umožněn jejich různý výklad. Náš zástupce bude prosazovat návrhy ČNDT na změny stanov

4)      Informace o Defektoskopii 2002 - předsedové skupin byli informováni o současném stavu příprav. Odborné příspěvky jsou stále vítány.

5)      Informace o Defektoskopii 2003  - konference se uskuteční v Ostravě 19.-21.11.2003. přípravný výbor bude fungovat ve složení: Ing. Pavel Mazal CSc., pan Pavel Turek, pan Josef Solnař, RNDr. Leoš Havránek, paní Dagmar Kratochvílová – schváleno jednohlasně.

6)      Konference EWGAE – konference byla úspěšná. Ze 130 přihlášených přijelo 108 účastníků (z toho 25 z ČR) z 22 zemí celého světa.  Bylo zde prezentováno kolem 70 přednášek. Do výboru EWGAE byl zvolen Ing. Václav Svoboda.

7)      Technická normalizační komise – Ing.Martinek podal informaci o konání první informativní schůzky, dále informoval o připravovaných změnách EN473 v oblasti recertifikace.

8)      Stav plnění databáze členů – do dnešního dne nepředaly databázi skupiny OS09, OS10 a OS14.

9)      Příprava volebního sjezdu ČNDT – každý předseda přednese zprávu o činnosti své skupiny. Zprávu o hospodaření přednese Ing. Vodrážková, zprávu prezidia přednese prezident, vlastní jednání bude řídit viceprezident. Další konkrétní úkoly pro všechny členy výboru budou upřesněny v nejbližší době po schůzce prezidia.

10)  Volby nového výboru EFNDT (Paříž 25.10.2002) – zástupce ČNDT bude podporovat tyto kandidáty: Prezident - Farley Mike, viceprezident - Aufricht Bernard a výbor ve složení - Převorovský Zdeněk, Nardoni Giusepe, Link Rainer, Kluyev Vladimír, Grum Janez. Jednohlasně byl vysloven souhlas s cestou prezidenta ČNDT na zasedání EFNDT.

11)   Zprávy ze skupin a různé

a)      Odvádění příspěvků – do dnešního dne odvedly příspěvky pouze skupiny RS02, RS05, RS06.

b)      Delegování pravomoci na příjímání firemních členů na prezidium – protože se výbor již do konference nesejde, deleguje na prezidium pravomocí schvalovat přijetí nových firemních členů, a to na dobu omezenou do 19.11.2002.  -  schváleno jednomyslně.

12)  Zasedání výboru ČNDT se uskuteční v pondělí 18.11.2002 cca v 17.00 hod.v Liberci

Dne 28.9.2002