Usnesení sjezdu ČNDT

konaného dne 19.listopadu 2002

 

A)    Sjezd ČNDT schvaluje:

-         zprávu o činnosti ČNDT za rok 2002

-         finanční zprávu za rok 2002

-         zprávu kontrolní komise ČNDT za rok 2002

-         změnu bodu 6.1 Stanov ČNDT, kterým se rozšiřuje prezidium společnosti na 5 členů

-         program činnosti ČNDT na rok 2003, vycházející z předloženého plánu a diskuze ve znění:

 

1) Pokračovat v hledání dalších možností v rozšiřování informovanosti členů.

2) Doplnit a průběžně aktualizovat jednotnou databázi členů ČNDT.

3) Získávat nové členy, zvýšenou pozornost věnovat členům firemním.

4) Prohloubit dále vzájemně prospěšnou spolupráci s APC.

5) Realizovat společný workshop NDT in Progress v Praze (odpovídá Mazal a Převorovský).

6) Vytvořit nezbytné podmínky pro výroční zasedání EFNDT v Praze v roce 2003.

7) Realizovat Defektoskopii 2003 v Ostravě (pokusit se snížit vložné, zavést jednodenní vložné).

8) Realizovat další seminář k stavu normalizace ve vybrané oblasti NDT.

9) Prezentovat ČNDT na veletrhu Mach 2003, případně  dalších podobných akcích celostát. významu.

10) Aktivně podporovat práci TNK v oblasti NDT metod (koordinuje Ing.Martinek).

11) Vytvořit pracovní skupinu z vysokoškolských pedagogů, která by se zaměřila na zvýšení úrovně výuky NDT metod na technických školách (pověřený člen prezidia).

12) Pokračovat v podpoře mladých kolegů při účasti na významných mezinárodních konferencích - zvážit možnost sponzorování účasti mladých vědeckých pracovníků a studentů na workshopu NDT in Progress, případně na ICNDT 2004 v Montrealu.

13) Zřídit cenu ČNDT za významné práce v oboru nedestruktivního testování.

14)  Pokračovat v obnově a rozšiřování kontaktů se zahraničními NDT společnostmi.

15) Udržet příznivý finanční vývoj společnosti a zvážit účelné a široce prospěšné možnosti využití dostupných finančních prostředků společnosti. Zaměřit se např. podporu vydávání publikací z oblasti NDT, nákup publikací, předplatné časopisů atd.

16) Navázat užší kontakty se slévárenskou, svařečskou, ev. dalšími odbornými společnostmi.

17) Podávat náměty členů na témata diplomové práce v oboru NDT, spolupracovat při řešení, konzultacích a případné oponentuře, umístit témata na stránky společnosti

 

B)    bere na vědomí

-         zprávy o činnosti RS a OS

-         zprávy volební komise o volbách do prezidia a kontrolní komise ČNDT

-         volbu zástupce ČNDT do Certifikační rady APC

 

 

Dne     19.11.2002                                                   Zapsal – Martinek