Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 2/2003

konaného 3.4.2003 v Praze, Křovinovo nám.

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluveni:             Veselá, Sekerášová, Regazzo

Bez omluvy:             0

 

Prezence, zahájení

1)      Kontrola plnění úkolů:

a)      Daňové přiznání  – odevzdáno v termínu. ČNDT uzavřela hospodaření za rok 2002 se ziskem (je osvobozeno od placení daně).

b)      Stav příprav NDT in Progress – program konference je hotový. V současné době je přihlášeno cca 45 účastníků, převážně s referáty. Je nutno provést další publicitu a získat účastníky – stále je možno přihlásit referáty do posterové sekce.

c)      Prezentace české defektoskopie v NDT World – byla odeslána řada článků, které by měly být v těchto dnech uveřejněny. Předpokládáme, že každý autorský kolektiv dostane výtisk zdarma, pokud to nepůjde, budou výtisky pro autory zakoupeny. Předchozí číslo tohoto čtvrtletníku bylo věnováno defektoskopii v Japonsku. První letošní číslo bude zaměřeno na českou defektoskopii.

d)      Zasedání pedagogických pracovníků – uskutečnilo se 7.2.2003 v Brně s velmi dobrou účastí. Pedagogové si vyměnili informace o výukových programech a používané literatuře. Účastníci dostali přehled publikací, které je možné použít k výuce NDT. Byla nabídnuta možnost prezentace VŠ na webových stránkách ČNDT a v časopisu NDT WB. Příloha věnovaná VŠ vyjde ve 3.čísle. Případná kniha o defektoskopii by měla být prezentována na Defektoskopii 2004. Autorský výbor se sejde v červnu.

e)      Článek v Právu 11.12.2002 – pan Sadílek se z časových důvodů nemohl účastnit jednání. Poslal však omluvný dopis s vysvětlením, že článek nebyl poslán k autoritaci a byl vytvořen bez jeho souhlasu. Deník Právo se omluvil a nabídl prostor k prezentaci článku o defektoskopii v ČR. Kontakt s novináři zajistí Doc. Dubenský a Ing. Převorovský. Panu Sadílkovi bude dán prostor v NDT BW k uveřejnění reakce na článek Doc. Dubenského.

2)      DEFEKTOSKOPIE 2003 – organizační výbor – Ing. Kořenská, pí. Kratochvílová, Ing. Mazal, p. Solnař, p. Turek. Ing. Tesarčík měl zájem o organizaci této konference spolu s Ostravskou univerzitou. Zatím toto však nepotvrdil. Pan Solnař zjistí, zda jeho nabídka stále platí. Skupina RS06 by měla do organizačního výboru doplnit ještě 2 členy. V průběhu května se uskuteční schůzka organizačního výboru v Ostravě.

3)      Komise pro udělování cen ČNDT – cena by měla být udělována jednou ročně (na konferenci Defektoskopie) za významný přínos v oboru NDT. Do komise byli navrženi a budou osloveni: Doc. Dubenský, Ing. Regazzo, Ing. Veselá PhD., Ing. Janovský, Ing. Pleskač a Ing. Gross.

4)      Zpráva o finančním výsledku EWGAE 2002 – konference skončila se ziskem 275 000,- Kč, z toho 50% pro evropskou společnost AE a 50% ČNDT (30% skupina OS09, 20% ČNDT)

5)      Uzávěrka DEFEKTOSKOPIE 2002         Příjmy             1 082 622,-                                                                             Výdaje                      919 226,-                                                                    Zisk                          163 396,-                          Z této částky bylo hrazeno ubytování hostů, doprovodné akce pro hosty, výroba propagačních materiálů ČNDT apod. Zbývá tedy 125 473,- Kč. 100 000,- již bylo zálohově uhrazeno, zbývá uhradit na účet ČNDT 25 473,- Kč.                                                            ČNDT hradila raut se sponzorských příspěvků, které šly přímo na účet ČNDT. Proto tyto položky nefigurují ani na straně příjmů ani na straně výdajů v celkové uzávěrce konference.       Celkový výsledek byl překvapivě lepší než v roce 2001 i přes nižší účast.                                Ing. Vodrážková + členové RK by měli účtování projít a na příští schůzi výboru by měla být uzávěrka schválena.

6)      NDT WELDING BULLETIN – uzávěrka příštího (1.) čísla bude 10.4.2003. Skupiny, jejímž členům zasílá časopis přímo redakce, musí změny v členské základny okamžitě oznámit.          Ku příležitosti NDT in Progress vyjde 2. číslo časopisu anglicko – česky. Toto číslo dostanou všichni účastníci konference. Je zde možnost prezentace jak firem, tak odborných článků. Kdo má zájem, musí příspěvek předat do redakce nejpozději do poloviny června.                Ve 3. čísle NDT WB vyjde příloha věnovaná vzdělávání na VŠ.

7)      MACH 2003 (13.-15.5.) – prezident ČNDT podepsal dohodu s organizátory - budeme odborným garantem této akce.       Firemní členové mají opět možnost prezentovat na stánku ČNDT své tiskové materiály, dále zde bude zveřejněn seznam kontaktů na firemní členy. Pan Turek bude garantem, který koordinuje personální obsazení stánku (možnost i pro firemní členy). Zájemci musí do konce dubna oznámit panu Turkovi, kdy mají zájem být na stánku. Propagační předměty pro prezentaci je možné odevzdat do zahájení, ale i v průběhu výstavy. NDT WB je mediálním partnerem tohoto veletrhu.   

8)      Výroční konference DGZFP – dostali jsme pozvání, vložné se neplatí, dopravu + ubytování platí ČNDT.  Vzhledem k zaneprázdnění ostatních členů prezidia byl účastí pověřen Doc. Dubenského, který jménem ČNDT pozdraví účastníky konference.

9)      Účast na       slovenské konferenci DEFEKTOSKOPIA 2003 – na této konferenci by měla být podepsána smlouva o spolupráci s SSNDT. Oficiálním zástupcem ČNDT bude prezident Ing.Mazal.

10)  DEFEKTOSKOPIE 2004 – FOMA Bohemia nabídla generální partnerství při pořádání této konference v hotelu Černigov v Hradci Králové. OS + RS se sídlem v Brně mají zájem o pořádání konference již druhý rok. ČNDT vyhlásí výzvu k podání návrhů na místo konání konference v tradičním termínu s termínem – do června 2003.

11)  Spolupráce s ostatními společnostmi -                                                                    Česká strojnická společnost            - byli již osloveni Ing. Mazalem, čekáme na vyjádření      Společnost pro tepelné zpracování      - osloví Ing. Mazal                                           Společnost pro mechaniku            - osloví Ing. Převorovský                                      Krystalografická společnost            - osloví Prof. Fiala                                           Asociace korozních inženýrů          - osloví Ing. Procházka                                          Česká svářečská společnost AMB      - osloví Doc. Dubenský                               Česká metrologická společnost      - osloví Ing. Vodrážková                                        Slévárenská společnost            - bude upřesněno                                                Svaz sléváren                            - bude upřesněno

Společnost pro nové materiály            - bude upřesněno

12)  Databáze členů – Do konce dubna musí předsedové skupin poslat aktualizaci databáze. Po zaplacení příspěvku kolektivním členem toto neprodleně oznámit prezidentovi spolu s přesným názvem společnosti a na základě těchto údajů bude vyhotoven certifikát o členství na příslušný rok.

13)  Informace z ČSNI – byli jmenováni garanti dle odborných oblastí (bez titulů)                         Pitter         - certifikace a kvalifikace personálu      Blahušek  - UT                 Martínek    - RT                                   Šmíd         - MT                      

Cezner            - PT                                                     Dvořák                        - VT                            

Mazal              - AT                                                     Unger              - LT                            

Šnajberg         - ET    

Seznam by měl být uveden v NDT WB, další zasedání se uskuteční v Praze 30.4.2003

14)  Informace z APC – zasedání nové správní rady se koná dnes odpoledne (3.4.2003)

15)  Ze skupin

            RS02 – seminář SÚJB Akce byla pro členy přínosem, i když RS nepřinesla zisk.

            RS05 – seminář SÚJB byl úspěšný jak po stránce účasti, tak po stránce zisku. 9.4. se koná                členská schůze spojená se seminářem a prezentací firem.  

            RS06 – v této době se  jedná o tématu a termínu semináře, který by měl být uspořádán.

            RS07, OS12, OS13 – členská schůze spojená s prezentací firmy TESTIMA proběhla 25.3.

16)        Různé

a)      Ing. Martinek má zájem o zaslání dopisu pod hlavičkou ČNDT na SÚJB s připomínkami k novému atomovému zákonu a jeho uvádění do praxe – výbor souhlasí

b)      Ing.Vodrážková – požádala o předání dopisu pro případné oslovení sponzorů konference Defektoskopie 2003

 

Úkoly pro členy výboru:

(1)         spolu s redaktorem sestavit článek do RP       - Doc.Dubenský + Ing. Převorovský

(2)         zajistit účast na výročních konferencích DGZfP a SSNDT – Doc.Dubenský a Ing.Mazal

(3)         doplnit členy organizačního výboru Defektoskopie 2003       -  pan Solnař

(4)         oslovit navržené členy komise pro Cenu ČNDT             - Doc.Dubenský

(5)         zkontrolovat uzávěrku Defektoskopie 2002                - Ing.Vodrážková + RK

(6)         navázat spolupráci s dalšími odbornými společnostmi  - členové výboru viz výše

(7)         předat aktuální stav databáze do 1.4.2003 + přesné názvy kolektivních členů se zaplacenými příspěvky (průběžně)                       - předsedové RS + OS

 

Schváleno

Zapsala: Dagmar Kratochvílová  3.4.2003