Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 3/2003

konaného 12.6.2003 na VUT v Brně, Technická 2

 

1)      Prezentace, zahájení

                                               Přítomni:         dle prezenční listiny

                                               Omluveni:       Porkert, Regazzo. Fiala, Veselá, Procházka

 

2)      Kontrola plnění úkolů:

a)      Spolu s redaktorem sestavit článek do deníku Právo– článek je v podstatě připraven a do prázdnin bude předán redaktorovi.

b)      Doplnit členy organizačního výboru Defektoskopie 2003 – úkol trvá

c)      Oslovit navržené členy komise pro Cenu ČNDT – bylo splněno

d)      Zkontrolovat finanční uzávěrku Defektoskopie 2002 – úkol splněn

e)      Navázat spolupráci s dalšími odbornými společnostmi – viz. bod. číslo 7

f)        Předat aktuální stav databáze členů ČNDT  do 1.4.2003 – zatím splnila pouze 1 skupina

 

3)      Informace o činnosti za uplynulé období:

a)      Platba EFNDT– byl zaplacen členský příspěvek 300 EUR na rok 2003.

b)      Prezentace na webu – během prázdnin bude prezentace ČNDT převedena na jiný server, který bude za stejný poplatek nabízet více služeb.

c)      Registrace změn stanov – po menších problémech s ministerstvem byly přijaty.

d)      Slovenská konference Defektoskopia 2003 – pozvaným delegátem ČNDT byl prezident společnosti. Veškeré náklady byly hrazeny pořadateli.

e)      Smlouva se SSNDT – v průběhu konference byla podepsána smlouva o spolupráci mezi SSNDT a ČNDT.

f)        Časopis NDT World – byla publikována řada článků, věnovaných české defektoskopii. V nedávné době jsme obdrželi výtisky časopisu, které byly předány autorům článků

g)      MACH 2002 – poděkování všem, kteří pomohli na stánku ČNDT (Vodrážková, Kratochvílová, Turek, Dubenský, Převorovský, Svoboda, Markarjanc, Šantrůček a další). O náš stánek byl vcelku zájem, zejména ze strany VŠ studentů a SŠ učitelů.

-    zástupce ČNDT byl např. osloven redaktorem časopisu Konstrukce. Představitelé časopisu nabídli věnovat v každém čísle stránku naší společnosti, možnost účasti v redakční radě, vzájemnou propagaci svého loga na www, apod. Nevýhodou jsou poměrně nejasné finanční podmínky. Výbor rozhodl nabídku přijmout (po vyjasnění finančních podmínek). Zatím se nezavazovat k odběru výtisků.         1 se zdržel, ostatní pro

-          zájem o přednášku z oblasti defektoskopie SPŠ Tábor atd. – projedná Doc.Dubenský

-          další kontakty zpracuje prezidium společnosti

h)      Informace z konference DGZfP – tato společnost má řadu placených zaměstnanců, což umožnilo dokonalou přípravu a vysokou profesionální úroveň této akce, která se letos konala v Mainzu. Delegátem ČNDT byl doc.Dubenský, který informoval o průběhu konference. Do knihovny ČNDT byl předán sborník abstraktů. Doc.Dubenský předal osobni dárky pro vedení DGZfP. Připraven bude článek do časopisu o této konferenci, kde bude odkaz na web, kde budou zveřejněny všechny příspěvky (v NJ).

 

4)      Doplnění výboru pro udílení cen ČNDT:  z oslovených odmítl pro nedostatek času Ing. Regazzo. Ing. Janovský se dosud nevyjádřil, ostatní oslovení nabídku na účast přijali. Výbor navrhl doplnění výboru těmito osobnostmi: prof. Ptáček, Ing. Bízek. Základním úkolem současnosti je vypracování statutu této ceny. Všichni členové výboru byli vyzváni k pomoci při zajištění pravidel pro udílení podobných cen. V příštím čísle NDT WB by mělo vyjít oznámení o existenci této ceny s tím, že členové mohou navrhovat kandidáty na tuto cenu. Návrhy se budou přijímat do konce září, během října bude vybrán laureát a na Defektoskopii 2003 by měla být cena slavnostně předána.

 

5)      NDT WB

            Č.2      toto číslo bude věnováno workshopu NDT in Progress a bude částečně v AJ.

-          Ing. Převorovský – úvodní slovo v AJ

-          na jednu stránku – prezentace (seznam) firemních členů

-          abstrakty všech příspěvků + články v AJ

-          časopis vyjde ve zvýšeném nákladu.

Č.3      bude částečně zaměřeno na vzdělávání na VŠ a SŠ, během prázdnin by pedagogové měli zpracovat přehledy možností výuky, vypsat témata diplomových a doktorských prací, řešené výzkumné projekty z oblasti NDT, možnosti laboratoří atd. Za náplň čísla odpovídají Prof.Fiala a Doc.Dubenský.

 

6)      Informace z TKN ČSNI – Ing. Martínek podal zprávu o nově vydaných a připravovaných normách. V NDT WB bude uveřejněna zpráva o zasedání a kontakty na jednotlivé členy komise – zajistí Ing. Martinek.

 

7)      Spolupráce s ostatními společnostmi – skupiny, na které bylo dodáno spojení, již byly osloveny. Odpověď jsme zatím dostali od Asociace pro tepelné zpracování kovů a České strojnické společnosti. Úkol trvá i nadále.

8)      NDT in Progress - úkol pro všechny – propagace konference           .                                          Soutěž o podporu studentů – přihlásili se pouze dva zájemci, pan Josef Vodička a pan Petr Abrahám. Výbor jednomyslně odhlasoval oběma plně uhradit vložné na konferenci – příspěvky budou prezentovány v posterové sekci. Stále je ještě možnost komerční prezentace ve sborníku, popř. na CD, je možné přihlásit i odborné příspěvky do posterové sekce.

9)      ICNDT v Montrealu ČNDT opět vyhlašuje soutěž o úhradu vložného. Termín přihlášek s rozšířenými abstrakty a strukturou článku do 31.10.2003 - jednomyslně schváleno – zajistí prezident.

 

10)  DEFEKTOSKOPIE 2003 – 27.5.2003 se uskutečnila schůzka organizačního výboru v Ostravě, kde proběhlo jednání v KD NH.

            Výbor odsouhlasil základní vložné na této úrovni (při úhradě do 15.9.2003):         

            Zákl.cena                                                       3.900,- Kč

            Členské vložné                                              3.500,- Kč

            Autorské vložné                                             3.000,- Kč

            Studentské vložné                                         1.500,- Kč

            Jednodenní vložné na 2.den (bez večírku)    1.500,- Kč

            Večírek – při platbě na místě                            500,- Kč

            Ceny při úhradě po 15.9.2003 budou navýšeny cca o 15%.

Ubytování bude zajištěno v hotelech Elmontex (cca 20 míst) a Harmony (cca 80 míst). Od hotelu Harmony do KD NH a zpět může být zajištěna autobusová doprava (zdarma). Přesný postup zajištění ubytování bude upřesněn po jednání s ředitelkou hotelu Hormony.

                                                                                              Zajistí org.výbor konference

 

11)  DEFEKTOSKOPIE 2004 – zatím se obdrželi pouze návrh na konání konference v Hradci Králové. Termín pro podání návrhů na místo konání bude prodloužen do konce srpna 2003.

 

12)  Program akcí na období do září 2003 předsedové RS a OS budou postupně předávat informace, které budou ihned prezentovány na webu

 

13)  Různé

a)      Na webu byla umístěna přihláška do ČNDT.

b)      Výbor schválil možnost předání databáze členů ČNDT předsedům RS a OS – pouze pro potřeby společnosti                                                (3 se zdrželi, ostatní pro)

c)      Prof. Ptáček předal návrh na obsah připravované knihy, věnované moderní defektoskopii. Výbor jednomyslně odsouhlasil možnost jmenování Prof.Ptáčka vedoucím autorem knihy. Prof.Ptáček bude pozván na příští jednání výboru, kde by měl představit autorský kolektiv. Prezident projedná podmínky autorské smlouvy.

d)      Příští jednání výboru se uskuteční v Praze 4.9.2003.

 

Úkoly pro členy výboru:

(1)         Dokončit a předat článek do Práva  - Doc.Dubenský + Ing. Převorovský

(2)         Doplnit členy organizačního výboru Defektoskopie 2003 -  pan Solnař

(3)         Oslovit nově navržené členy komise pro Cenu ČNDT - Ing. Mazal

(4)         Zveřejnit v NDT WB vyhlášení ceny ČNDT s možností navrhovat kandidáty - prezidium

(5)         Předat aktuální stav databáze do 1.4.2003 + přesné názvy kolektivních členů se zaplacenými příspěvky (průběžně)  - předsedové RS + OS

(6)         Navázat spolupráci s časopisem Konstrukce  - Ing.Mazal

(7)         Zpracovat kontakty k veletrhu Mach 2003 – prezidium ČNDT

(8)         Připravit článek do NDT WB o konferenci DGZfP  - Doc. Dubenský

(9)         Napsat úvodní slovo v AJ do NDT WB č.2  -  Ing. Převorovský

(10)     Připravit informaci o zasedání TKN ČSNI do NDT WB  -  Ing. Martínek

(11)     Příprava přílohy NDT WB věnované vzdělávání na VŠ a SŠ – Prof.Fiala,

Doc.Dubenský

(12)     NDT in Progress – propagace konference    - všichni

(13)     Vyhlásit soutěž o vložné na konferenci v ICNDT  -  prezidium ČNDT                                  

(14)     Podepsat smlouvu s KD NH, schůzka s ředitelkou hotelu Hormony  

                                                                                     - přípravný  výbor Defektoskopie 2003

(15)     Seznámit Prof.Ptáčka s jmenováním vedoucím autorem připravované publikace a pozvat ho na příští schůzi   - Ing. Mazal

 

 

 

Schváleno

Zapsala: Dagmar Kratochvílová  12.6.2003