Zápis z jednání 1. schůze výboru ČNDT

(zkrácená verze)

 

Termín:             čtvrtek   24. ledna 2001   od 9.30 hod

Přítomni:             dle prezenční listiny             (omluveni – Peterka, Klasna)

 

1) Zahájení             kontrola plnění úkolů z předchozích jednání

2) Defektoskopie 2001 – výsledky a celkové hodnocení

Statistika a hodnocení konference bude uveřejněno v NDT WB. Stručně: cca 250 účastníků, 23 vystavovatelů.  Ekonomické záležitosti budou uzavřeny v průběhu března, neboť dosud nejsou uhrazeny některé platby. Část zisku již byla převedena na konto ČNDT, zbytek bude vyúčtován po uzavření hospodaření a po vykonání auditu kontrolní komisí ČNDT.

Připomínky zejména k organizaci rautu, návrhy na skromnější organizaci výstavy – stánky, panely apod., důslednější kontrola členství v ČNDT apod.

3) Seznámení s návrhy na organizaci Defektoskopie 2002 – rozhodnutí o způsobu organizace

Vzhledem k tomu, že do výběrového řízení se přihlásila jediná firma a ČNDT zatím nemá organizační zázemí pro organizování podobně rozsáhlé akce a s přihlédnutím k tomu, že firma Q-cert již zajistila řadu organizačních záležitostí, bylo hlasováním rozhodnuto o pověření firmy Q-cert organizačním zabezpečením konference Defektoskopie 2002 (jednohlasně). Prezident uzavře mandátní smlouvu za podobných podmínek jako pro Defektoskopii 2001.

Výbor doporučuje zvážení možnosti vytvoření organizační jednotky ČNDT, která by podobné akce zajišťovala.

4) Oblast certifikace

Dr. Havránek seznámil přítomné se zastoupením ČNDT v Certifikační radě APC, Správní radě a Odborném řídícím výboru – ve všech těchto orgánech je ČNDT zastoupena, tedy zásadní problémy v oblasti certifikace a školení NDT by se měly řešit především přes tyto kolegy. Zástupcem ČNDT ve správní radě byl místo Ing. Ullmanna (odchod do důchodu) zvolen pan Solnař (jednohlasně). Zúčastní se již jednání v úterý 29.1.2002.

Dr.Havránek připravil dotazník, který předal všem přítomným. Odpovědi všichni předají do 1.února 2002. Bude provedena sumarizace námětů, která bude základem pro nové jednání – Workshop k názorům na současný stav a další vývoj v oblasti certifikace v oblasti NDT - dohodnuto zasedání OPV v Brně dne 15.2.2002

5) Spolupráce se školicími a zkušebními středisky – návrhy na oblasti ve  kterých ČNDT může aktivně spolupracovat se středisky připraví všichni předsedové skupin.

6) Oblast firemního členství – výbor je názoru, že se jedná o nejvyšší formu členství a vlastně sponzoring ČNDT. Mimo rozsáhlé prezentace apod. má firemní člen nárok na jeden výtisk časopisu NDT WB, jeden účastník s právy individuálního člena na všech akcích ČNDT, sleva na výstavy apod. Pro ostatní zájemce z řad svých zaměstnanců by měl být schopen uhradit individuální členství.

7) Plán činnosti a akce plánované na rok 2002 (viz přehled akcí na webu)

-         Defektoskopie 2002 – oslovení sponzorů – všichni předsedové dostali návrh dopisu pro potenciální sponzory – návrhy na úpravy a adresy předají prezidentovi ČNDT

-         akce skupin – přehled připraví všichni předsedové RS a OS – dodají prezidentovi do konce února – přehled bude na Internetu

8) Různé

        diskuze k úpravám stanov ČNDT přeložena na další zasedání výboru ČNDT,

        otázka past-prezidenta – dosud nejsou schváleny stanovy - rozhodnuto o přeložení tohoto bodu na zasedání výboru v dubnu

        ECNDT Barcelona, schváleno uhrazení cestovného a ubytování v Barceloně pro Ing.Obraze, případnou úhradu vložného projedná prezidium

        vytvoření jednotné databáze členů – základní soubor v Excelu zajistí Mazal

        informace o NDT in Progress 2001 – veškerý zisk bude odeslán DGZfP na úhradu nákladů. Další workshop v roce 2003 zajistí organizačně prezident a víceprezident ČNDT společně s tajemníkem ČNDT (schváleno jednomyslně)

        přehled financí skupin předají paní Rážové předsedové do konce února

9) Termín další výborové schůze – 4.duben 2002 v 9.30, Praha