Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 1/2003 – zkrácená verze

konaného 23.1.2003 v Praze, Křovinovo nám.

 

Přítomni: dle prezenční listiny,  omluveni: OS 9 – Ing.Svoboda, bez omluvy: OS 13

1)      Prezence, zahájení

2)      Rozdělení kompetencí v prezídiu a výboru ČNDT - Rozšíření prezídia by mělo přispět k lepšímu rozdělení kompetencí ve výboru ČNDT

a)      oblast vzdělávání na VŠ a SŠ – Doc. Dubenský, Prof. Fiala (ke spolupráci bude vyzván i Prof.Ptáček z VUT).

b)      certifikace a školení – p. Solnař ( již v této oblasti pracuje a je zástupcem ČNDT v APC)

c)      normalizace – výbor osloví Ing. Martínka, zda bude souhlasit s kooptací do výboru ČNDT s tím, že by zastřešovat tuto oblast.

d)      ekonomické záležitosti + sponzoři – Ing. Vodrážková

e)      koordinace spolupráce s dalšími organizacemi – úkol pro všechny členy výboru, kteří jsou členy některých společností ( např. slévárenská a svářečská spol., spol. pro mechaniku apod.). Do příště zjistit jaké společnosti jsou v dosahu a kdo z výboru může být pověřen jednáním s konkrétní společností.

f)        evidence členů a databáze kontaktů – pí. Kratochvílová                                                  Předsedové skupin - 2x ročně posílat aktuální stav (k 1.4. a 1.10.). V okamžiku, kdy kolektivní člen zaplatí bude mu vystaveno osvědčení. Předsedové skupin musí oznámit přesný název, který bude na osvědčení uveden.

g)      propagace ČNDT – všichni – koordinuje prezident + viceprezident

h)      zahraniční kontakty - prezident + viceprezident

i)        webová prezentace – Ing. Mazal

3)      Předběžné výsledky DEFEKTOSKOPIE 2002. Přesto, že bylo poněkud méně účastníků než v roce 2001, byl výsledek jak po stránce finanční, tak po stránce odborné velmi dobrý. Výborně je hodnocen prostor pro prezentace u prostoru pro výstavu, naopak nedostatek je spatřován ve vzdálenosti sálu pro přednášky od výstavy.

4)      Konference EWGAE. Jsou k dispozici CD (300,-Kč) i sborníky (900,-Kč). Více než polovina článků ze sborníku byla převzata do odborného časopisu v Kalifornii v USA.

5)      Předběžná příprava DEFEKTOSKOPIE 2003 – rozdělení oblasti odpovědnosti:                         - oznámení, sborník            - prezident                                                               - organizační výbor             - p. Turek, p. Solnař, pí. Kratochvílová, Ing. Mazal – bude

 doplněn dalšími kolegy z Ostravy a Brna.

            Ing. Porkert navrhl uspořádání výstavy pouze formou stolů, ne velkých stánků. Budou             osloveni tradiční vystavovatelé a jejich názory zpracovány. Pan Solnař informoval, že             v připravovaných prostorách lze kombinovat obojí, dle zájmu vystavovatele.

6)      Příprava NDT in Progress 2003 (6. - 8.10.2003) – Ing. Převorovský + Ing. Mazal navštíví dne 24.1.2003 sídlo DGZfP v Berlíně (jednání s Dr. Linkem). Z přihlášených příspěvků budou k prezentaci vybrány jen ty nejkvalitnější (ve sborníku budou všechny). Byla vyhlášena soutěž o úhradu vložného + 2x 60% vložného. Při příležitosti workshopu a zasedání EFNDT v Praze bude vydáno upravené česko-anglické číslo NDT Bulletinu. 6.10.2003 se před konferencí uskuteční zasedání prezidentů EFNDT.

7)      Příprava na seminář ke vzdělávání v oblasti NDT -       7.2.2003 se na VUT v Brně uskuteční schůzka pro zájemce o tuto problematiku.

8)      Různé

a)      vytvoření nové položky na webu ČNDT – burza požadavků

byla vytvořena tato nová položka, kde jsou zveřejňovány došlé požadavky poté, co o nich byli informováni firemní členové.

b)      ekonomické informace – účetní uzávěrky RS a OS

předsedové RS a OS  musí nejpozději do 15.2.2003 předat účetní uzávěrku paní Rážové.

c)      databáze členů + placení příspěvků ve vztahu k dodávání časopisu

Předsedové skupin - 2x ročně posílat prezidentovi aktuální stav RS a OS (k 1.4. a 1.10.). RS o OS se sami rozhodnou, zda budou posílat časopis i členům, kteří ještě nezaplatili .

d)      Semináře „Novela atomového zákona v NDT“

Hradec Králové (RS05) – 18.2.2003, Adalbertina

Praha (RS02) – 5.3.2003, Hotel Olšanka

e)      NDT world – příspěvky

Bylo předáno celkem 6 příspěvků, z nichž si vydavatelé vyberou.

f)        Zpráva ze zasedání APC – p. Solnař

Proběhlo 1.zasedání nové rady. Předsedou byl zvolen Ing. Janeček (ostatní členové: Ing. Hampejs, Ing. Janovský, Ing. Klasna, Ing. Martínek, Ing. Porkert, p. Solnař, Ing. Zavadil)

g)      Mach – 13.-15.5.2003 bude probíhat výstava, kde mají firemní členové možnost prezentovat se na stánku ČNDT. V loňském roce Doc. Dubenský přednesl příspěvek. Bylo by vhodné i letos zviditelnit ČNDT touto formou.

h)      ASNT – prezident předal informaci o dopisu Americké společnosti pro NDT se sdělením, že vystupuje z ICNDT a ze všech struktur této organizace

i)        AGFA NDT – tato divize byla koupena americkou firmou GE. V průběhu tohoto roku se však změny, které by ovlivnily činnosti ČNDT (případný sponzoring) neočekávají.

j)        Článek v RP 11.12.2002 – v tomto článku redaktor cituje pana Sadílka, ředitele české pobočky RTD (firemní člen). Některé pasáže tohoto článku znevažují práci konkurenčních firem a systém NDT v ČR. Někteří individuální i firemní členové ČNDT se cítí být tímto článkem poškozeni. Pan Sadílek bude osloven a požádám o vysvětlení, případně pozván na příští jednání výboru.

k)      Časopis Insight (British Institute NDT) –zájem o příspěvky z aplikací NDT v oblasti železnic (do 11.4.2003), stavebnictví apod.

Úkoly pro členy výboru:

(1)         oslovit Ing. Martínka, zda má zájem pracovat ve výboru ČNDT jako odborník pro normalizaci                                                – prezidium

(2)         zjistit možnosti navázání spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

                                                                                                                                    – všichni členové výboru

(3)         nejpozději do 15.2.2003 předat účetní uzávěrku RS+OS paní Rážové

                                                                                                                                    – předsedové RS + OS

(4)         vyzvat členy ČNDT k úhradě členských příspěvků, předat aktuální stav databáze do 1.4.2003 + přesné názvy kolektivních členů                       – předsedové RS + OS

(5)         předat seznam použitelné literatury pro vytvoření základu publikace (učebnice) o NDT

                                                                                                                                       - všichni členové výboru

(6)         doplnit organizační výbor Defektoskopie 2003                - pan Solnař a prezident

(7)         oslovit pana Sadílka a požádat ho o vysvětlení k článku v RP.  – prezidium

(8)         příští schůze výboru se uskuteční ve čtvrtek  3.4.2003 v 9.30 hod v Praze, Křovinovo nám.

Schváleno

Zapsala: Dagmar Kratochvílová  23.1.2003