Zápis z jednání 2.schůze výboru ČNDT

zkrácená verze

 

Termín: čtvrtek   4.dubna 2002, omluveni – Havránek, Klasna

 

1) Zahájení a kontrola plnění úkolů z předchozích jednání

2) vznik nové odborné skupiny - výbor ČNDT hlasováním schválil vznik OS 14 – Ultrazvuk (předsedou skupiny je Ing.Regazzo).

3) informace z regionální skupiny č.4. Předseda pan Klasna písemně oznámil, že vzhledem k pracovnímu vytížení a změnám na pracovišti již nemůže dále pracovat ve funkci předsedy skupiny.

4) zpráva o přípravě Defektoskopie 2002 – závěrečné zhodnocení Defektoskopie 2001. Nedoplatky vložného jsou většinou způsobeny bankovními poplatky, pouze firma ATG dosud neuhradila faktury za výstavní plochu a vložné. Kontrolní komise provede účetní audit konference do konce dubna.

Defektoskopie 2002 – přípravy probíhají v souladu s plánem, v současné době je nejvhodnější doba pro oslovení potenciálních sponzorů (pokud bude příslib do poloviny května – bude logo sponzora uvedeno na II.oznámení konference.

5) návrh na organizaci prezentace ČNDT na veletrhu Mach 2002. ČNDT bude mít samostatný stánek na veletrhu, který se koná ve dnech 14.-16. května. Všichni firemní mají možnost předat své propagační materiály do začátku konání výstavy. Materiály budou soustředěny ve firmě Q-cert Praha.

6) zajištění stánku ČNDT v Barceloně   - projednána základní náplň prezentace.

Návrh na vydání speciálního čísla NDT WB. Pan Turek zváží možnost tohoto vydání a jeho rozsah. Časopis by byl k dispozici na stánku ČNDT, dále jej dostanou inzerenti. Zbytek bude k dispozici na konferenci EWGAE apod. Za ČNDT bude odpovědný Doc.Dubenský.

7) informace o účasti na výroční konferenci ÖGZfP (Rakousko) - zasedání se zúčastnil Doc.Dubenský

8) v březnu navštívil ČR výkonný tajemník DGZfP Dr.Link, který společně s vedením ČNDT prověřil možnosti uspořádání II. workshopu NDT in Progress v Praze ve dnech 6.-8.října 2003. Byl konstatován velmi dobrý stav příprav a bylo schváleno konání workshopu v kongresovém centru a hotelu Floret v Praze Průhonicích.

9) závěry z jednání OPV v Brně – Dr.Havránek dosud nesplnil úkol – předání zápisu. Připomínky se týkaly nejasného oddělení APC a ATG a z toho vyplývajících problémů se zachováním korektních podmínek pro všechna školicí střediska. Dalším problémem je nemožnost zapojení významné části defektoskopických firem, které jsou fyzickými osobami, do činnosti APC. Byly předloženy náměty na vytvoření skupiny zkušených pedagogických pracovníků, kteří by se zaměřili na pedagogickou úroveň školení v jednotlivých střediscích. Propojit by se měli i pracovníci technických VŠ s cílem zvýšení znalostí absolventů vysokých škol z oblasti NDT. Opakován byl požadavek na oficiální zapojení ČNDT do oblasti standardizace NDT a pomoc při zajišťování vzorků. 

10) různé

a) návrh na tajemníka ČNDT - výbor schválil možnost dohody s paní Dagmar Kratochvílovou. Prezident byl pověřen dalším jednáním (náplň práce, odměna apod.)

b) byla projednána a schválena přihláška firmy TEDIKO s.r.o. Chomutov za firemního člena ČNDT.

c) příprava databáze členů ČNDT

d) upravené stanovy ČNDT byly registrovány na MV ČR 8.března 2002. Bylo hlasováno o možnosti přijetí retroaktivity článku o zřízení funkce past prezidenta a nabídnutí této funkce Ing.Obrazovi. Tajným hlasováním tato možnost nebyla přijata.

e) vyhlášení konkurzu na místo konání Defektoskopie 2003.

f) všem přítomným byl předán dokument Sm-001/I/97 z APC.

g) prezident seznámil členy výboru s celkovým stavem pohledávek ČNDT. Výbor vyzval prezidenta k neprodlenému jednání s představiteli firmy, případně k veřejné prezentaci všech pohledávek.

h) další informace

-         seminář normy – Brno 5.června 2002, pozvánky předány do všech skupin

-         seminář AE v Janských Lázních ve dnech 4.-5.5.2002

-         schůze RS 3, spojená s prezentací firem v Plzni dne 12.4.2002

-         workshop AE v Brně – pořádaný RS 7 a OS 12 dne 16.4.2002

-         Prof.Šikula seznámil vedení ČNDT se záměrem vybudování školicího střediska zaměřeného zejména na metodu akustické emise

-         informace o dalších konferencích

        Slovenská Defektoskopia ve dnech  23.-25.4.2002, Tatranská Štrba – prezident ČNDT se zúčastní

        výroční konference DGZfP ve Výmaru 6.-8.května 2002 – konference se zúčastní víceprezident ČNDT. Bude zde projednáno I.oznámení NDT in Progress 2003

        konference Srbské společnosti (25.-29.listopadu 2002 v horách Tara), Defektoskopie v Petrohradě (10.-13.září 2002), polská NDT konference v Szczyrku ve dnech 22.-24.října 2002, Conference Pressure Equipment in Europe, 19.-20.listopadu 2002 v Bruselu

10) Termín další výborové schůze – 6.června 2002 v 9.30 - Praha nebo Pardubice.

 

Bližší informace jsou průběžně uveřejňovány na www.cndt.cz