Zápis z jednání 3.schůze výboru ČNDT

(zkrácená verze)

 

Termín:             pátek   7.června 2002   od 9.30 hod

Místo:             Praha, Křovinovo nám.,  (Testima)

Přítomni:             dle prezenční listiny,             omluveni – Solnař, Havránek, hosté – Pitter, Turek

 

1)      Zahájení a prezence

2)      Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání

-         přes opakovaný příslib Dr.Havránka dosud nebyl předán zápis z jednání OPV

-         úspěšně proběhla prezentace ČNDT na veletrhu Mach 2002, poděkovaní všem kolegům, kteří se prezentace zúčastnili  – byly dohodnuty prezentace NDT a společnosti v časopisech M+M (Mazal), Strojárstvo (Porkert) a Technik (Dvořák, Šikula).

-         úspěšně byly uzavřeny finanční záležitosti s firmou ATG (všechny platby uhrazeny)

-         nedostatečně předávány podklady pro jednotnou databázi členů ČNDT 

-         možnosti zapojení ČNDT do problematiky normalizace shrnul Ing.Pitter. V dohledné době bude svoláno zasedání technické normalizační komise, na které by se měla projednat změna jejího vedení a následné oživení činnosti. Je nutno nalézt odborníky z jednotlivých oblastí NDT ochotné zapojit se do práce v oblasti normalizace. Za ČNDT by měl být odpovědným pracovníkem Ing.Martínek.

3)      Zkoušky NDT Level III se uskutečnily v Brně na FSI ve dnech 5.a 6.června 2002. V rámci zkoušek byly projednány možnosti další spolupráce s Dr.Henningem.

4)      Závěry revizní komise (Ing.Vodrážková) – byla provedena revize podkladů a účetnictví spojených s organizací konference Defektoskopie 2002. Zápis byl předán prezidiu.

5)      Defektoskopie 2002  – zpoždění ve vydání II. oznámení je způsobeno jednak výměnou managementu střediska Babylon v Liberci a dále pracovním vytížením spojeným s vydáním mimořádného čísla NDT WB. Oznámení bude vydáno do konce června.

6)      Defektoskopie 2003 – byly předloženy tři nabídky na místo konání Defektoskopie 2003:

-         Prof. Tománek představil nabídku na pořádání konference v Brně na VUT.

-         druhou nabídku zaslalo Kongresové centrum Praha

-         třetí je nabídka na konání konference v Ostravě

Výbor rozhodl, že definitivní místo z výše uvedených nabídek bude určeno na příštím zasedání výboru ČNDT na základě podrobnějších informací o místech konání a cenových nabídkách.

7)      Příprava ECNDT v Barceloně – ČNDT bude mít samostatný stánek – zde bude k dispozici časopis NDT WB Speciál, materiály o ČNDT, prospekty EWGAE 2002, Defektoskopie 2002 a NDT in Progress 2003, sborníky abstraktů atd.

8)      EWGAE 2002 – probíhá příprava, účastníci se přihlašují, programový výbor bude zasedat v první polovině července.

9)      NDT in Progress – proběhlo druhé jednání s Dr.Linkem ve Výmaru.

10)  Různé

-         byla zhodnocena příprava mimořádného čísla NDT WB.

-          Slovenské Defektoskopie ve dnech  23.-25.4.2002 se v Tatranské Štrbě zúčastnil prezident společnosti. Vložné bylo uhrazeno slovenskou společností, náklady na cestovné byly výrazně redukovány díky pomoci Ing.Porkerta.

-         výroční konference DGZfP ve Výmaru 6.-8.května 2002 – delegátem byl víceprezident ČNDT, projednal I.oznámení NDT in Progress 2003.

-         změna předsedy v RS 4 – místo pana Klasny je předsedkyní skupiny Ing.Jana Veselá,Ph.D. V souvislosti s prací v oblasti normalizace (bod 2) Ing.Martínek oznámil záměr na změnu ve vedení RS 5.

-         byly uhrazeny poplatky EFNDT na další období, faktura za webové stránky, ubytování Ing. Obraze v Barceloně a za prezentaci v NDT WB, cestovné Ing.Převorovského do Výmaru, poštovní poplatky do Německa, cestovné prezidenta do Plzně, Prahy apod.

11)  Termín další výborové schůze – 29.srpna 2002 v 9.30 ve FOMĚ v Hradci Králové.

12)  Poslední výborová schůze před Defektoskopií 2002 se předpokládá v průběhu konání veletrhu  Welding v Brně dne 24.října 2002.

Souhrn úkolů:

-         dodání podkladů pro jednotnou databázi členů                                       (T:30.červen 02)

-         návrhy na oblasti spolupráce se školicími a zkušebními středisky                    (trvale)

-         oslovení sponzorů Defektoskopie 2002 (mohou být na II.oznámení)              (průběžně)

-         články do časopisů Strojárstvo (Porkert), Technik (Dvořák, Šikula) (T:červenec 02)

-         přehled chystaných akcí skupin prezidentovi ČNDT                                       (průběžně)

-         vyhledávat mladé kolegy pro práci v orgánech ČNDT                            (trvale)

-         nalézt zkušené kolegy pro činnost v komisích Technické normalizační

komise ČSNI v oboru NDT (návrhy předat Ing.Martínkovi)                           (T: červen ’02)