Zápis z jednání V. výborové schůze ČNDT

zkrácená verze
dne 2.10.2001
místo konání: hotel Krystal Praha
omluveni: Dubenský, Sekerášová, Převorovský
hosté: Janoušek, Turek

V/1 Zpráva o činnosti prezidia
- zástupci prezidia ČNDT se zúčastnili valné hromady APC, na kterém byla podepsána Dohoda o společném postupu. Dr.Havránek zajistí naplnění dohody. Prvním krokem bude svolání schůzky zástupců školicích a zkušebních středisek se zástupci Výboru ČNDT v rámci Defektoskopie 2001 (22.11.2001 dopoledne). Úpravu Internetových stránek zajistí prezident.

V/2 Předání průkazů ČNDT.
Průkaz bude platný několik roků. Výbor ČNDT ponechává na rozhodnutí předsedů skupin, jakým způsobem bude zaznamenáváno uhrazení příspěvků na běžný rok. Předsedové předají průkazy členům do zahájení Defektoskopie 2001.

V/3 Stav přípravy Defektoskopie 2001
Členové Výboru ČNDT byli seznámeni s průběhem čerpání finančních prostředků. Ing. Martínek zajistí vytvoření programu konference.

V/4 Úpravy stanov
- byly projednány náměty na omezení bezprostředně následujících volebních období prezidenta na dvě, vytvoření funkce tzv. past prezidenta pro jedno období po volbě nového prezidenta, bude definována úloha a pravomoci revizní komise. Nebyla dosažena jednota v otázce členství ve více skupinách - otázka členských příspěvků, bylo by vhodné zvážit možnost rozšíření počtu členů prezidia na 5 (publikační činnost, školení a certifikace, zahraniční vztahy, spolupráce s firemními členy a školicími středisky apod.).

V/5 Situace ve skupině č.10.
Předseda OS 10 předal přehled členů OS za rok 2000 a 2001, přehled činnosti a přislíbil neprodlené uhrazení dlužných částek odvodů ve prospěch ČNDT. vysvětlení bylo přijato.

V/6 Závěry z Valné hromady APC
- APC schválilo dohodu o spolupráci s ČNDT. Výrazně bude posílena činnost ČNDT v oblasti odborné. Další výrazná spolupráce se předpokládá v oblasti překladů norem. Za tuto problematiku bude plně odpovědný Dr. Havránek, který připraví společné zasedání s představiteli školicích středisek (viz. V/1).

V/7 Prezident ČNDT informoval o dopisu Ing. Zavadila - výbor konstatoval, že ze strany ČNDT byly smluvní závazky plněny, tedy není důvod pro odpuštění dluhu firmy ATG.

V/8 Různé
  1. předsedové skupin byli informováni o povinnosti včas oznamovat všechny akce tak, aby mohli být včas informování představitelé firemních členů - trvale
  2. předsedové skupin neprodleně oznámí náměty na prezentaci činnosti ČNDT na zasedání EFNDT v Madridu - termín do konce října
  3. o firemní členství požádala firma PREDITEST s.r.o. - schváleno všemi hlasy. Výbor souhlasí i s případným firemním členstvím dalších dvou .
  4. Výbor ČNDT souhlasí se vznikem nové OS č.13 - Optické metody. Předsedou skupiny je Prof.Pavel Tománek.
  5. další zasedání Výboru se uskuteční dne 19.11.2001 v 17.00 v hotelu Praha.