Zápis z jednání VI. výborové schůze ČNDT

zkrácená verze
dne 19.11.2001
 

místo konání:            hotel Praha – Praha,          

přítomni: dle prezenční listiny,  omluveni: Peterka, Solnař

                       

VI/1 Zpráva o činnosti prezidia (Mazal) - V období od minulého zasedání se prezidium sešlo na jednom zasedání (7.11.01), které bylo zcela zaměřeno na přípravu konference a výstavy Defektoskopie 2001. Dále byli ostatní členové prezidia informování o služebních cestách do USA a Španělska.

VI/2  Příprava sjezdu (Mazal) – sjezd ČNDT se bude konat v úterý 20.11.01 v 17.00 v hotelu Praha. Byl připraven program sjezdu a schválena zpráva o činnosti a finanční zpráva od minulého sjezdu a plán činnosti na rok 2002

VI/3 Organizační změny ke konferenci Defektoskopie 2001 (Dubenský) – přítomní byli seznámeni s aktuálním programem konference, vedoucími jednotlivých sekcí, počty přihlášených účastníků, vystavovatelů apod.

VI/4  Zprávy ze zahraničních cest

-          cesta do USA (Ing. Převorovský) – vice-prezident ČNDT se na pozvání americké společnosti ASNT zúčastnil společnosti v Columbusu. Ing. Převorovský hradil náklady spojené s dopravou, ČNDT ubytování a diety.

-          konference polských NDT společností (Dr.Havránek) – na pozvání pořadatelů se jako zástupce ČNDT výroční konference zúčastnil Dr.Havránek.

-          zasedání EFNDT (Ing. Mazal) – v Madridu se konalo společné zasedání výboru EFNDT s prezidenty členských organizací. Kromě běžné agendy se rozhodovalo o udělení cen EFNDT (bylo schváleno ocenění Ing.Obraze), dále rozhodnuto o pořádání konference ECNDT 2006 v Berlíně. ČNDT oznámila kandidaturu na pořádání ECNDT v roce 2010.

VI/5 Příprava zasedání s představiteli školicích a zkušebních středisek. RNDR. Havránek byl pověřen zajištěním organizace setkání s představiteli školicích a zkušebních středisek.

VI/6 Úpravy stanov (Převorovský) – byly projednány návrhy změn stanov ČNDT, které budou předloženy sjezdu. Nebudou předloženy náměty, které mají za cíl diskriminaci některých členů ČNDT, kteří by nesměli vykonávat funkce v orgánech ČNDT. V této souvislosti někteří členové výboru vyslovili podiv nad názory autorů těchto návrhů.

VI/7 Příprava Defektoskopie 2002 (Mazal) – Výbor ČNDT byl seznámen se stavem příprav Konference Defektoskopie 2002. Vlastní organizátor konference bude vybrán na schůzi výboru ČNDT v lednu 2002. Oznámení bude uveřejněno na webové stránce ČNDT.

VI/8 Příprava konference EWGAE 2002 (Svoboda) – dle předsedy organizačního výboru jsou zajištěny všechny nezbytné úkoly, připravuje se II.oznámení.

VI/9 Různé

-          nutno lépe definovat práva firemních členů, kteří byli původně kolektivními členy – bude projednáno v lednu

-          prezident informoval přítomné o příslibu vedení firmy ATG na uhrazení všech dlužných částek

-          bylo schváleno firemní členství v ČNDT firmy Jiří Boháč INDETEC

 

Úkoly pro členy výboru ČNDT:

1)   Pokračovat v rozšiřování členské základny ČNDT.

2)   Seznámit se s Etickým kodexem členů ČNDT (bude rozeslán mailem) a připravit náměty na jeho úpravu tak, aby byla omezena možnost zneužití postavení v orgánech společnost.

3)   Odstranit nedostatky v hospodaření RS a OS – zejména skupiny 7, 12 a 13.

4)   Skupina 9 – zintenzívnit přípravu EWGAE konference – do konání výboru v lednu 2002 musí být odstraněny nedostatky. V případě nesplnění výbor provede změny ve složení organizačního výboru.

5)   Informovat potenciální sponzory konference Defektoskopie 2002 – všichni předsedové i členové prezidia. Informace o podmínkách sponzorování budou uveřejněny na Internetu a ve 4. čísle NDT WB.

6)   Připravit náměty na úpravu podmínek firemního členství – členské výhody pro zaměstnance těchto firem - jejich členství v RS a OS atd.

7)   Zajistit úhradu vložného na ECNDT v Madridu pro vítěze konkurzu (prezident).

8)   Nalézt vhodné místo pro konání workshopu NDT in Progress 2003.

 

Praha 19.11.2001                                                                             

Zapsal: Pavel Mazal