Zápis z jednání Výboru ČNDT č. 6/2002

konaného 18.11.2002 v Liberci

 

Přítomni:             dle prezenční listiny

Omluveni:      

Bez omluvy:   

1)      Prezence

2)      Kontrola plnění minulých usnesení:

a)      oslovení sponzorů Defektoskopie 2002 – podařilo se zajistit tyto sponzory:  Agfa, PAPco s.r.o., Testima Praha s.r.o., Foma Bohemia spol.s r.o. a Defekta Praha.

b)       podávání návrhů na změnu stanov ČNDT – výbor ČNDT obdržel pouze jeden návrh na změnu stanov a to na rozšíření prezídia ze 4 členů na 5 členů.  Byly diskutovány návrhy na vydání směrnice upravující pravidla placení příspěvků. Jednalo se o limitování úhrady do 31.3. a o zvýšení příspěvků pro důchodce a studenty. Po diskuzi byly  tyto návrhy staženy.

c)      oslovení dalších kandidátů na funkci stálého zástupce ČNDT v APC a Certifikační radě APC  – o zástupci rozhodne sjezd. Prozatím je navržen pan J.Janoušek z firmy Q-cert Praha.

d)      členové výboru byly vyzváni k poskytnutí pomoci při organizaci pobytu stážistky MAAE – paní Eleny Azizové z Uzbekistánu. V současné době je již v Liberci. Program stáže probíhá tak,  jak byl předem dohodnut.

e)      podzimní schůze RS a OS – v řadě skupin dosud neproběhly. Skupině OS08 se prezident společnosti omluvil, že z technických důvodů nemohl přislíbenou účast splnit.

f)        členství ve správní radě APC – pan J.Solnař byl zvolen členem správní rady jako zástupce ČNDT.

g)      předat seznam kandidátů do nového prezidia ČNDT – do dnešního dne obdržel výbor tyto návrhy: Ing. H.Vodrážková, Doc. Ing. R. Dubenský, CSc., Prof.Ing. J. Fiala, CSc., Ing. P. Mazal, CSc., Ing. Převorovský, CSc. Další kandidáti mohou být navrženi z pléna. Byli navrženi také kandidáti do KK a to Ing. Burian., pan Janoušek a paní Kratochvílová.

h)      Podpořit změnu stanov APC – změny stanov se zatím neprojednávaly a byly přesunuty na jednání nové Správní rady APC.

i)        informovat členy o možnosti přihlášení odborných příspěvků na workshop NDT in Progress 2003 – na konferenci dosud není plně obsazen program.

j)        doplnit seznam členů Technické normalizační komise – Jakmile bude znám přesný seznam členů, bude rozeslán členům výdoru ČNDT.

k)      ihned aktualizovat a předat prezidentovi databáze členů RS a OS s daty zaplacení členských příspěvků za rok 2002 – v elektronické podobě!!! - úkol o aktualizaci trvá průběžně a aktualizace by měla proběhnout alespoň dvakrát ročně.

l)        připravit zprávu o činnosti RS a OS v roce 2002 – všichni předsedové skupin mají připravenou zprávu, kterou přednesou na sjezdu.

m)   připravit zprávu o hospodaření – prezident přednesl zprávu, která byla schválena a bude přednesena na sjezdu.

n)      připravit zprávu prezidia o činnosti ČNDT v roce 2002 – prezident přednesl zprávu, která byla schválena a bude přednesena na sjezdu

o)      návrhy na plán činnosti ČNDT v příštím roce - prezident přednesl návrh plánu, který byl doplněn a schválen a bude přednesen na sjezdu. Proběhla diskuze o možnosti využití finančních prostředků ČNDT na podporu studentů při účastech na kvalitních zahraničních konferencích, na rozšíření časopisu nebo jinou publikační činnost. Při předložení konkrétního projektu bude výbor o návrzích jednat konkrétně.

p)      prezident přednesl zprávu o účasti na zasedání EFNDT, které proběhlo v Paříži, kde se volilo nové vedení. Prezidentem se stal pan Farley z Velké Británie a vice-prezidentem pan Kljuev z Ruska. Velkým oceněním naší práce je, že příští (výroční) zasedání se bude konat v Praze, těsně před zahájením workshopu NDT in Progress..

q)      předsedové skupin byli vyzváni k vyrovnání příspěvků na účet ČNDT – úkol trvá

 

3)      Zprávy ze zahraničních cest: pan Solnař a Ing. Převorovský – účast na konferenci v Polsku. Polsko velmi dbá na NDT zkoušení. Vyučuje se na několika vysokých školách. V našem oboru pracuje v Polsku také několik původem českých odborníků, což slibuje případnou možnou spolupráci. Z konference je k dispozici sborník – bude v knihovně ČNDT.

4)      Příprava dalších materiálů pro sjezd ČNDT:

a)      Program – prezident přednesl návrh, který byl schválen

b)      Výbor navrhuje do návrhové komise Ing. Martinka, další kandidáti budou navrženi z pléna

c)      Výbor navrhuje do volební komise pana Solnaře, další kandidáti budou navrženi z pléna

5)      Defektoskopie 2003 – postupně již začala organizace. Uvažuje se o některých změnách oproti zvyklostem:

-          ubytování bude organizováno jen v omezeném množství a do určitého termínu, většina účastníků si bude ubytování zajišťovat sama.

-          bude zvážena možnost jednodenního sníženého vložného.

6)      Zprávy ze skupin

a)      RS02 – schůze skupiny proběhne  6.12.2002 v Praze

b)      RS07, PBS Velká Bíteš a PTS Josef Solnař uspořádali 2.10.2002 seminář v areálu PBS Velká Bíteš.

Úkoly pro členy výboru:

(1)         doplnit seznam členů Technické normalizační komise – Ing.Martinek a členové komisí

(2)         ihned aktualizovat a předat prezidentovi databáze členů RS a OS s daty zaplacení členských příspěvků za rok 2002 – v elektronické podobě!!!      - všichni předsedové OS a RS

(3)         odeslat příspěvky na účet ČNDT – předsedové skupin

(4)         příští schůze výboru se uskuteční ihned po sjezdu ČNDT 19.11.2002.

 

Schváleno

 

Zapsala: Dagmar Kratochvílová

Dne 18.11.2002