Podmínky firemního členství

 1. Firemním členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět činnosti je svázán s nedestruktivním zkoušením materiálu a má tytéž cíle jako ČNDT, tj. povznést úroveň nedestruktivního zkoušení ku prospěchu národního hospodářství české republiky.
 2. ČNDT příjme některou právnickou nebo fyzickou osobu za člena (nezaměňovat s kolektivním členstvím) pouze tehdy, když je členům jejího prezidia a výboru známo, že firma svojí činností může splnit zásady v bodě 1. Tím se firmě dostalo dobré vysvědčení.
 3. Při přijetí představitel firmy podepisuje etický kodex firemního člena, čímž se zavazuje, že i v budoucnu dodrží přísné zásady etického chování při své činnosti. Zásady uvedené v etickém kodexu jsou natolik jasné, že kdokoli, kdo s touto firmou přichází do styku na poli NDT musí být přesvědčen, že se může na spolupráci s touto firmou spolehnout.
 4. Firemní člen se vystavil pozornosti široké veřejnosti v oblasti NDT, protože ČNDT své firemní členy propaguje, protože tím jim chce prospívat v jejich činnosti. Každý firemní člen to může dokumentovat tím, že používá logo ČNDT.
 5. Podpisem etického kodexu se firma zavázala, že přijímá cíle ČNDT uvedené ve stanovách. ČNDT sleduje pověst svého firemního člena a proto výboru lze oznamovat upozornění na porušení zmiňovaného etického kodexu. Výbor ČNDT spolu se členy prezidia pečlivě prozkoumá důvody podezření, které musí dostat v písemné formě od toho, kdo jej na porušení etického kodexu upozornil. Shledá-li výbor důvody podezření jako předmětné, sdělí je představiteli dotyčné firmy, aby se mohla k nim vyjádřit, rovněž písemně. Po vyjasnění záležitosti výbor rozhodne, zda se podezření potvrdilo nebo bylo mylné. Výsledek se sdělí představiteli firmy, která je buď podezření zbavena nebo se provinila proti etickému kodexu. V druhém případě výbor ČNDT tuto firmu zbaví členství, přičemž vrátí na její účet alikvotní část členského příspěvku počítanou v úplných čtvrtletích. Tuto skutečnost výbor uveřejní.
 6. ČNDT, která uznala prospěšnost svého firemního člena, je povinna jej všemožně podporovat v jeho činnosti tím, že
  • zveřejní název a charakteristiku jeho činnosti
  • zveřejní přísné podmínky členství , tj. etický kodex
  • dá k dispozici své možnosti propagace zejména ve stáncích ČNDT (např. při promítání videofilmů označených logem ČNDT apod.)
 7. ČNDT předává certifikát o přijetí firemního člena na veřejnosti (zpravidla během výroční konference nebo podobné slavnostní příležitosti).
  Roční členský příspěvek byl odsouhlasen na 15 000 Kč.
 8. Firemní člen může vyslat jednoho zástupce do libovolné regionální nebo odborné skupiny, který tlumočí jeho zájmy. Tento zástupce má všechna práva osobního členství.