Přeskočit na hlavní obsah

Stanovy

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

čl. I Úvodní ustanovení

1. Název spolku

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek – zkráceně ČNDT, z.s.

2. Sídlo spolku

Veveří 331/95, Veveří, 602 00 Brno

3. Identifikační číslo

481 33 507

4. Základní charakteristika spolku

ČNDT, z.s. je dobrovolným, samosprávným, nezávislým, nepolitickým, neziskovým a profesním spolkem, který se dle ust. § 3045 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku transformoval z občanského sdružení, vzniklého dne 2. 12. 1992 dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem podpory rozvoje nedestruktivního testování (defektoskopie), a to zejména ve výzkumu, vývoji, použití a rozšiřování. Spolek je otevřený všem zájemcům o nedestruktivní testování.

ČNDT, z.s. je samostatným právním subjektem a členové spolku neručí za jeho dluhy.

ČNDT, z.s. je řádným členem Evropské Federace pro Nedestruktivní Testování – European Federation for Non-Destructive Testing a International Committee for Non-Destructive Testing. V mezinárodním styku se používá anglický název: Czech Society for Nondestructive Testing registered association, zkráceně CNDT r.a.

ČNDT, z.s. používá své Logo, uvedené v příloze 1 těchto stanov.

 

čl. II Činnost spolku

1. Hlavní činností ČNDT, z.s. je profesně sdružovat a zprostředkovávat kontakty odborníků, právnických a fyzických osob v oblasti vymezené článkem I/4, jak v České republice, tak v zahraničí, k předávání zkušeností a znalostí v oblasti nedestruktivního testování (defektoskopie).

2. Za účelem získávání relevantních odborných informací vyvíjet aktivity v navazování kontaktů s organizacemi se stejnými nebo podobnými cíli a účely, a to českými i zahraničními, a spolupracovat s nimi, pořádat vědeckotechnické akce, české i mezinárodní konference.

3. Zřizovat odborné a regionální skupiny, metodicky řídit jejich činnost.

4. Vyvíjet činnost zaměřenou na podporu vzdělávání, kvalifikace a certifikace pracovníků v oblasti nedestruktivního testování (defektoskopie).

5. Vykonávat poradenskou, přednáškovou činnost a expertní činnosti v oblasti nedestruktivního testování (defektoskopie).

6. Podílet se na tvorbě norem.

7. Vydávat pro svou potřebu časopis nebo publikace, publikovat ve vlastních i jiných časopisech. O své činnosti informovat na vlastních webových stránkách na adrese: cndt.cz.

8. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

 

čl. III Členství

1. Členství v ČNDT, z.s. je dobrovolné. Členem může být fyzická i právnická osoba česká i zahraniční, schvalující cíle a účel spolku a dodržující etické kodexy ČNDT, z.s., které jsou přílohou č. 2 těchto stanov.

2. Druhy členství:
2.1 Individuální člen – fyzická osoba starší 18 let, dodržující etický kodex člena ČNDT, z.s.

2.2 Kolektivní člen – právnická osoba, zastoupená statutárním orgánem, nebo jiným zástupcem určeným touto právnickou osobou, dodržující etický kodex člena ČNDT, z.s.

2.3 Firemní člen – právnická osoba, zastoupená statutárním orgánem, nebo jiným zástupcem určeným touto právnickou osobou, dodržující etický kodex firemního člena ČNDT, z.s. Toto členství se obnovuje každý rok, o členství se vydává certifikát.

2.4 Člen – zahraniční společnost – společnost s obdobnými cíli a účelem jako ČNDT, z.s.,
s níž ČNDT spolupracuje na základě písemné smlouvy.

2.5 Čestný člen – mohou jim být fyzické osoby, které se významně zasloužily o rozvoj oboru nedestruktivního testování, které jmenuje výbor spolku na návrh prezidia.

3. Vznik členství
Individuální a kolektivní členství vzniká na základě písemné přihlášky a schválení výborem spolku nebo výborem regionálních nebo odborných skupin.

Firemní členství vzniká na základě písemné přihlášky a schválení výborem spolku.

Členství – zahraniční společnosti vzniká na základě písemné smlouvy o spolupráci.

Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí výboru spolku.

Členství u individuálního, kolektivního a firemního člena vzniká až po zaplacení členského příspěvku.

4. Evidence členů
Individuální a kolektivní členové se sdružují v regionálních a odborných skupinách, v nichž vyvíjejí činnost a jsou u těchto skupin registrováni.

Firemní členové, zahraniční společnosti a čestní členové jsou registrováni přímo u výboru spolku.

Seznam všech členů vede výbor spolku. Seznam je uložen v sídle spolku a je doplňován
na základě informací předsedů skupin nejméně jednou ročně, nejpozději 30 dnů před konáním sjezdu.

Seznam není veřejně přístupný. Každý člen spolku má právo do seznamu nahlížet.

5. Zánik členství
Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, zánikem členství pro neplacení členského příspěvku, smrtí individuálního člena nebo zánikem právnické osoby a zánikem spolku.

Každý člen může ze spolku kdykoliv a bez uvedení důvodů vystoupit. Členství zaniká písemným oznámením vůle člena předsedovi skupiny, u které je evidován nebo prezidiu spolku.

Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu ani po výzvě spolku nezjednal. Písemný návrh na vyloučení člena s odůvodněním se podává výboru skupiny, u které je tento člen registrován. Návrh na vyloučení projedná a o případném vyloučení rozhodne výbor této skupiny. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku, který rozhodne s konečnou platností.

Pro neplacení členského příspěvku členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem spolku.

Členství ve spolku je vázáno na člena a smrtí individuálního člena nebo zánikem právnické osoby členství nepřechází na jeho právního nástupce a zaniká.

 

čl. IV Práva a povinnosti člena

1. Individuální člen
Individuální člen má právo:

 • podílet se na činnosti spolku
 • účastnit se sjezdu a všech shromáždění a akcí spolku a na nich svým hlasem rozhodovat a požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí spolku
 • být volen do orgánů spolku;

Individuální člen má povinnost:

 • podporovat cíle spolku
 • řídit se etickým kodexem ČNDT, z.s.
 • platit členské příspěvky.

Individuální člen může být členem i ve více než jedné odborné/regionální skupině. Poté se jeho práva a povinnosti řídí následovně:

 • v odborné/regionální skupině kde platí členské poplatky – kmenový člen – zúčastňuje se práce skupiny, má hlasovací právo, může být volen do výboru (vedení) odborné/regionální skupiny
 • v odborné/regionální skupině je pouze registrován – člen – zúčastňuje se práce skupiny, má hlasovací právo, členský poplatek platí mimo tuto obornou/regionální skupinu, nemůže být volen do výboru (vedení) této odborné/regionální skupiny

2. Kolektivní člen

 • pověřený zástupce kolektivního člena má práva a povinnosti jako individuální člen
 • má právo určit z řad svých pracovníků maximálně pět dalších fyzických osob, které mají stejná práva jako individuální člen

Aktualizovaný seznam určených fyzických osob (maximálně šesti včetně pověřeného zástupce) předává jednou za kalendářní rok pověřený zástupce kolektivního člena předsedovi odborné/regionální skupiny, kde je registrován.

3. Firemní člen

 • pověřený zástupce firemního člena má práva a povinnosti jako individuální člen
 • má právo používat logo spolku s označením Firemní člen
 • má právo být aktivně propagován v materiálech a na odborných akcích spolku
 • má právo určit z řad svých pracovníků maximálně deset dalších fyzických osob, které mají stejná práva jako individuální člen

Aktualizovaný seznam určených fyzických osob (maximálně jedenácti včetně pověřeného zástupce) předává jednou za kalendářní rok pověřený zástupce firemního člena tajemnici spolku.


4. Zahraniční společnost

 • má právo vyslat dva zástupce na sjezd a všechna shromáždění a akce spolku bez práva hlasování
 • další práva jsou stanovena písemnou smlouvou mezi spolkem a zahraniční společností, zejména na základě reciprocity

5. Čestný člen
Má stejná práva a povinnosti jako individuální člen, mimo práva hlasovat a být volen do orgánů spolku. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.

 

čl. V Organizace spolku

1. Individuální a kolektivní členové se sdružují v regionálních/odborných skupinách, v nichž vyvíjejí činnost a jsou u těchto skupin registrováni.

2. Regionální a odborné skupiny vznikají nebo zanikají po schválení výborem spolku a jsou jím metodicky řízeny.

3. Předpokladem pro schválení vzniku regionální a odborné skupiny je její první schůze, která zvolí nejméně tři členy výboru skupiny včetně předsedy a schválí rámcový plán své činnosti. Volební období výboru je čtyřleté.

4. Skupiny nemají právní subjektivitu. Předsedové skupin mohou jménem spolku jednat jen na základě plné moci udělené statutárním orgánem v rozsahu stanoveném výborem spolku. Seznam skupin, rozsah oprávnění předsedy skupiny jednat za spolek a kopie plných mocí jsou uloženy v sídle společnosti.

5. Činnost regionální nebo odborné skupiny je financována jednak z podílu na členských příspěvcích, jehož výši určí sjezd spolku, jednak z příjmů z činnosti skupiny. Skupina má právo založit svůj účet, se kterým může samostatně nakládat v rozsahu stanoveném výborem spolku.

6. V případě zániku skupiny se finanční prostředky zbylé po vypořádání závazků skupiny převedou na účet spolku. V případě, že se dvě skupiny dohodnou na sloučení mohou být finanční prostředky převedeny na účet takto nově vzniklé skupiny.

7. Podle potřeby může výbor zřídit zájmovou pracovní skupinu a po splnění jejího úkolu ji zrušit.

 

čl. VI Orgány spolku

1. Orgány ČNDT, z.s. jsou: sjezd, výbor, prezidium, prezident, viceprezident, kontrolní komise.

2. Sjezd je nejvyšším orgánem ČNDT, z.s.
Sjezd svolává statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, zpravidla při výroční konferenci ČNDT, z.s. Sjezd se svolává písemně nebo oznámením v časopise a v publikacích spolku nebo vydávaných pro jeho potřebu, a to nejméně třicet dnů před jeho konáním. Mimořádný sjezd musí být svolán prezidiem na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů.

O sjezdu svolaném za účelem projednání zániku spolku musí být členové uvědomění nejméně dva měsíce před konáním sjezdu.

Působnost sjezdu:

 • určuje hlavní zaměření činnosti spolku a schvaluje plán činnosti včetně plánu hospodaření na další rok;
 • schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změně;
 • ze svých řad volí prezidium;
 • volí ze svých řad kontrolní komisi;
 • schvaluje výsledek hospodaření spolku za uplynulý rok a řádnou účetní závěrku spolku;
 • schvaluje zprávu kontrolní komise;
 • hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů za uplynulý rok;
 • určuje výši členských příspěvků na další rok a výši podílu členských příspěvků určených pro činnosti regionálních a odborných skupin;
 • rozhoduje o změně pořadu sjezdu, včetně zařazení dalšího bodu do jednání;
 • rozhoduje o fúzi, sloučení, rozdělení spolku nebo jeho přeměně;
 • rozhoduje o zrušení spolku a vypořádání zbylého majetku a závazků;

Přijímání usnesení
Usnesení přijímá prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. K přijetí nebo změně stanov, je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.

K odvolání prezidia na řádném sjezdu, je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.

Usnesení o zrušení spolku může být přijato nadpoloviční většinou při nadpoloviční účasti všech členů.

Hlasování na sjezdu je buď veřejné, nebo tajné. O způsobu hlasování se rozhoduje vždy veřejně.


3. Výbor
Výbor se skládá z členů prezídia a dále pak předsedů regionálních a odborných skupin, kteří jsou voleni členy těchto skupin na čtyřleté období.

Výbor může na návrh prezídia kooptovat některého člena ČNDT, z.s. a pověřit jej specifickou činností nebo úkolem.

Výbor svolává statutární orgán spolku a schází se zpravidla 4x ročně. Usnesení přijímá prostou většinou hlasů.

Výbor dohlíží na dodržování stanov a etického kodexu ČNDT, z.s.

4. Prezidium
Prezidium je pětičlenné, volené na sjezdu z členů spolku na dobu čtyř let.

Členové mohou být do funkce voleni opakovaně.

Prezidium zajišťuje a řídí činnost spolku mezi zasedáními výboru. Zasedání prezidia svolává statutární orgán.

5. Prezident a viceprezident
Statutárním orgánem spolku je prezident a viceprezident. Jsou voleni výborem z členů prezidia, prostou většinou přítomných.

Prezident a viceprezident zastupují spolek ve všech záležitostech a činí tak každý samostatně, avšak jeden druhého včas informuje o všech podepisovaných dokumentech.

Jsou oprávněni za spolek jednat a uzavírat smlouvy a dohody. K písemnému právnímu úkonu připojí prezident nebo viceprezident k názvu spolku svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.

Funkční období je čtyřleté. Členové mohou být do funkce voleni opakovaně bez omezení.

Po skončení svého funkčního období je prezident po následující čtyři roky řádným členem výboru spolku s titulem „past prezident“, pokud se nebude chtít tohoto práva vzdát, což sdělí osobně na prvním výboru po svém nezvolení.

6. Kontrolní komise
Kontrolní komise je tříčlenná, je volena na sjezdu na období čtyř let. Členové kontrolní komise mohou být voleni opakovaně bez omezení.

Kontrolní komise se zaměřuje na kontrolu hospodaření ČNDT, z.s. O této činnosti podává „Zprávu o hospodaření za minulý rok“ na sjezdu.

Kontrolní komise dále dohlíží na plnění usnesení sjezdu a výboru.

čl. VII Hospodaření spolku

1. ČNDT, z.s. je neziskovou organizací, jejímiž zdroji příjmů jsou zejména:

 • příspěvky členů;
 • výnosy z vědeckotechnických akcí, poradenské, přednáškové, publikační a expertní činnosti;
 • příjmy ze vzdělávací činnosti;
 • sponzorské příspěvky a dary.

2. Výši členských příspěvků a termín splatnosti navrhuje výbor spolku a schvaluje sjezd s platností na čtyři roky.

3. Veškeré příjmy a výnosy se využívají jen pro činnost a další rozvoj ČNDT, z.s., popř. pro správu spolku.

4. Zřízené regionální a odborné skupiny mohou v rámci ČNDT, z.s. samostatně hospodařit v rozsahu stanoveném výborem spolku.

5. Výbor ČNDT, z.s. může zřídit samostatně hospodařící účelová zařízení pro podporu hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využití majetku spolku.

čl. VIII

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na sjezdu ČNDT, z.s., konaném dne 15. 11. 2023.
Stanovy jsou uloženy v sídle spolku.

Přílohy

1) Logo společnosti
2) Etické kodexy individuálního a firemního člena

Příloha 1 Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek – logo.

Příloha 2 Etické kodexy individuálního a firemního člena

Etický kodex individuálního člena ČNDT, z.s.

 1. Člen ČNDT, z.s. souhlasí se strategií a cíli ČNDT, z.s. a tyto plně podporuje.
 2. Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem a ČNDT, z.s. (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní předpisy.
 3. Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy, s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.
 4. Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT, z.s. a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT, z.s. V rámci internetových stránek, jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních materiálů může člen uvádět o ČNDT, z.s. pouze pravdivé a nezavádějící informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými zájmy ČNDT, z.s.
 5. Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje výbor ČNDT, z.s. na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo zrušení členství v ČNDT, z.s. O zrušení členství včetně důvodu informuje výbor ČNDT, z.s. na webu ČNDT, z.s., popřípadě ve vlastních či jiných časopisech.

Etický kodex firemního člena ČNDT, z.s.

 1. Firma svojí činností přispívá k dobrému jménu ČNDT, z.s. a jejích členů.
 2. Firma nesmí zneužít svého postavení firemního člena ČNDT, z.s.
 3. Firma si udržuje dobrou pověst o své bezúhonnosti ve své činnosti.
 4. Firma se chová eticky i ke svým konkurentům a nikdy nepoužije nemorálních metod, které by mohly poškodit spolehlivost nedestruktivního zkoušení a jeho pověst.
 5. Firma dosahuje a udržuje vysokou úroveň dovednosti, např. vlastním vývojem, sbíráním a výměnou odborných informací vědeckých, technických i praktických.
 6. Firma dbá na to, aby její pracovníci měli kvalifikaci odpovídající potřebám NDT.
 7. Při prezentaci svých výrobků nebo služeb firma podává vždy pravdivé informace, na které se zákazník může vždy spolehnout.
 8. Firma dodržuje normy, směrnice, předpisy NDT a obecné právní předpisy.
 9. Firma nezneužije logo ČNDT, z.s., které dosvědčuje, že neporušuje zásady tohoto etického kodexu.
 10. Firma podpisem svého zástupce bere na vědomí, že svým vstupem za firemního člena ČNDT, z.s. je zavázána dodržovat tento etický kodex. Při podezření jeho porušení rozhoduje výbor ČNDT, z.s. o pokračování nebo zrušení firemního členství v ČNDT, z.s. O zrušení firemního členství včetně důvodu informuje výbor ČNDT, z.s. na webu ČNDT, z.s., popřípadě ve vlastních či jiných časopisech.